Image by Phil Monte

AVG OVERZICHT

Gegevensbeschermingsverklaring -

nederlandse Versie 

Dit is een gegevensbeschermingsverklaring van Hermann Weck met de vertegenwoordigers, (Martijn Franken, Dorien Dodemont)     (hierna TC = Toernooicommissie).


De genoemde personen doen vrijwilligerswerk voor het organiseren van de toernooien bij voetbalvereniging RKVV Sportclub ´25 (hierna te noemen SC) uit Bocholtz in Nederland.


Deze verklaring is alleen van toepassing op de vermelde websites en vermelde social media-accounts:

 
1_DSGVO_NL.png
 

INHOUD VAN DE AVG

GEGEVENSBESCHERMINGSVERKLARING (AVG - EEN PRIVÉPERSOON)

Dit is een gegevensbeschermingsverklaring van Hermann Weck met de vertegenwoordigers, (Martijn Franken, Dorien Dodemont) (hierna TC = Toernooicommissie).


De genoemde personen doen vrijwilligerswerk voor het organiseren van de toernooien bij voetbalvereniging RKVV Sportclub ´25 (hierna te noemen SC) uit Bocholtz in Nederland.


Deze verklaring is alleen van toepassing op de vermelde websites en vermelde social media-accounts.

BEWUST OF ONBEWUST DEELT U PERSOONSGEGEVENS MET ONS.

Wij vinden het zeer belangrijk om zorgvuldig met uw persoonsgegevens om te gaan.

We hebben daarom deze gegevensbeschermingsverklaring opgesteld om u in kennis te stellen hoe wij met uw gegevens omgaan en deze gebruiken. 


Indien niet alle vragen zijn beantwoord, kunt u contact opnemen via het volgende e-mailadres hermann@sportclub25-toernooien.com.


Omdat het contract van onze website in Duitsland is afgesloten en de voetbalvereniging in Nederland gevestigd is, is deze verklaring in beide talen opgesteld. In het overzicht op de laatste pagina leest u s snel en eenvoudig hoe en voor welk doel wij uw persoonsgegevens en foto's nodig hebben. Daarbij wordt ook de bewaartermijn vermeld.

INZICHT IN, WIJZIGING EN VERWIJDERING VAN UW PERSOONSGEGEVENS

Indien u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens of de Vereniging wilt verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen via onderstaande contactgegevens:


Verantwoordelijke: Hermann Weck

Email: hermann@sportclub25-toernooien.com.

BEVEILIGING VAN UW PERSOONLIJKE GEGEVENS

Wij (TC en SC) treffen passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

MINDERJARIGEN

In het geval van minderjarigen dient ook toestemming te zijn verschaft door de ouders / voogd van de betreffende minderjarige.

LINKS NAAR ANDERE WEBSITES EN SOCIALE MEDIASITES (ZIE LIJST)

Onze website en social media-pagina's kunnen links naar andere websites bevatten.
De verordening gegevensbescherming is alleen van toepassing op onze website en social media kanalen. Deze zijn genoemd op de eerste pagina van deze verklaring. Andere website dienen zorg te dragen voor hun eigen verklaring.

COOKIES

Een cookie is een klein tekstbestand die met de pagina’s van een websites wordt meegestuurd en door de browser op uw computer, tablet of mobiele telefoon wordt opgeslagen. We gebruiken cookies om u meer service te bieden bij het bezoeken van onze websites, die daardoor makkelijker worden in gebruik. Cookies zorgen er bijvoorbeeld voor dat u ingelogd kan blijven op een website of dat uw voorkeuren, zoals locatie- en taalinstellingen, worden onthouden. We kunnen dankzij cookies zien hoe vaak onze websites - en welke pagina’s - door bezoekers worden bekeken. Voor het plaatsen van bepaalde cookies moet u eerst toestemming te geven, voordat deze cookies mogen worden gebruikt. Deze toestemming is niet nodig indien en voor zover het technisch noodzakelijke (functionele) cookies en analytische cookies betreft, in de zin van de toepasselijke wetgeving, zoals artikel 11.7a lid 3 Telecommunicatiewet en de ePrivacy Verordening. U kunt uw toestemming voor cookies altijd weer intrekken, door uw internetinstellingen te wijzigen. Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kunt u vinden in de Help-functie van uw browser.

DOORGEVEN VAN PERSOONSGEGEVENS AAN DERDEN

Zonder uw toestemming geven wij als TK en SC uw gegevens alleen door aan derden voor de uitvoering van onze toernooien. En alleen als dit absoluut noodzakelijk is.
Onderstaande tabel geeft  een overzicht van mogelijke situaties.

WIJZIGING VAN DE GEGEVENSBESCHERMINGSOVEREENKOMST

TK actualiseert deze AVG van tijd tot tijd om altijd te voldoen aan de huidige regelgeving.
De online versie op de website www.sportclub25-toernooien.com is altijd geldig.
Wijzigingen worden verzonden via de homepage-nieuwsbrief.
In geval van wijzigingen zal er op alle social media pagina's een melding worden gemaakt met een link naar de aangepaste versie.

KLACHT OVER HET GEBRUIK VAN UW PERSOONSGEGEVENS

Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de AVG heeft u bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

CONTACT DETAILS:

Als je vragen, verzoeken om wijzigingen, suggesties of kritiek hebt in verband met de AVG of onze toernooien, neem dan contact met:   

Hermann Weck 

E-mail = hermann@sportclub25-toernooien.com

HIER ZIJN DE VOLLEDIGE LINKS NAAR DE GEBRUIKTE WEBSITES:

 
Welke gegevens gebruiken wij.png
 
Image by Phil Monte

DSGVO ÜBERSICHT

(Datenschutz deutsche Version )

Datenschutzerklärung (DSGVO – einer privaten Person)  

Dies ist eine Datenschutzerklärung von Hermann Weck mit den Vertretern, 

Martijn Franken , Dorien Dodemont      

(im weiteren TK genannt = Turnier Kommission). 

Die genannten Personen leisten Freiwilligenarbeit zur Umsetzung der Turniere des Fußballvereins RKVV Sportclub ´25 (im weiteren SC genannt) aus Bocholtz in den Niederlanden.


Diese Erklärung gilt nur für die aufgelisteten Webseite und gelisteten Accounts der Sozialmedien

 
1_DSGVO_D.png
 

INHALT DER DATENSCHUTZERKLÄRUNG

DATENSCHUTZERKLÄRUNG (DSGVO – EINER PRIVATEN PERSON)

Dies ist eine Datenschutzerklärung von Hermann Weck mit den Vertretern, 
(Martijn Franken , Dorien Dodemont) (im weiteren TK genannt = Turnier Kommission). 
Die genannten Personen leisten Freiwilligenarbeit zur Umsetzung der Turniere des Fußballvereins RKVV Sportclub ´25 (im weiteren SC genannt) aus Bocholtz in den Niederlanden.
Diese Erklärung gilt nur für die aufgelisteten Webseite und gelisteten Accounts der Sozialmedien.

BEWUSST ODER UNBEWUSST TEILEN SIE PERSÖNLICHE DATEN MIT UNS.

Bewusst oder unbewusst teilen Sie persönliche Daten mit uns. 

Wir finden es sehr wichtig, sorgsam mit ihren persönlichen Daten umzugehen.

Daher haben wir diese Datenschutzerklärung erstellt, um Ihnen aufzuzeigen wie wir mit Ihren Daten umgehen und wozu diese verwendet werden. 


Sollten nicht alle Fragen beantworten werden, nehmen Sie bitte über die E-Mail-Adresse hermann@sportclub25-toernooien.com Kontakt mit uns auf. 

Da der Verein in den Niederlanden ansässig ist, der Vertrag der Homepage jedoch in Deutschland geschlossen wurde, haben wir diese Datenschutzerklärung in beiden Sprachen verfasst. 


In der weiter unter aufgeführte Tabelle finden Sie schnelle und einfach, wie und wozu wir Ihre persönlichen Daten und Fotos benötigen.  Auch ist die Aufbewahrungsfrist aufgeführt. 

EINBLICK, ÄNDERUNGEN UND LÖSCHUNG IHRER PERSÖNLICHEN DATEN

Sie haben das Recht, uns (TK und SC) zu bitten, um Einsicht in die über Sie gespeicherten Daten zu erhalten. Auch haben Sie das Recht Daten ändern oder löschen zu lassen.  

(Es sei denn die DSGVO sagt etwas anders aus) Falls Sie eine Löschung beantragen, ist auch eine Weitergabe Ihre Daten an dritte ab sofort nicht mehr zulässig. 

Einsicht, Änderungen oder Löschungen sind schriftlich per Mail bei 

hermann@sportclub25-toernooien.com anzufragen. 

Eine Verantwortung durch dritte an uns weitergeleitete E-Mail kann nicht übernommen werden bzw. diese Weiterleitungen können durch uns nicht deaktiviert werden. 

SICHERUNG IHRER PERSÖNLICHEN DATEN

Wir (TK und SC) treffen Maßnahmen zu Sicherung und Schutz Ihrer Daten geben Verlust und unberechtigtem Zugriff, ungewollte Publikation sowie ungerechtfertigter Nutzung der Daten.  
Der Nutzkreis ist eingeschränkt auf den o.a. genannten Personenkreis.

MINDERJÄHRIGE

Bei Minderjährigen muss die Zustimmung der Eltern/Vormund ebenfalls vorliegen.

LINKS ZU ANDEREN WEBSEITEN UND SOZIALMEDIA SEITEN (SIEHE LISTE)

Unsere Webseite und Sozialmediaseiten können Links zu andern Internetseiten beinhalten. 
Die Datenschutzvorordnung gilt nur für die in der o.a. Liste aufgezählten Seiten.
Andere Seiten müssen eine eigene DSGVO vorhalten.

COOKIES

Cookies sind Datentextbausteine die von der Homepage an Ihr Device (PC; Tablet, Handy) versendet und dort gespeichert werden. Wir nutzen diese Cookies, um die Bedingung der Homepage zu vereinfachen und einen besseren Service bieten zu können. 
Cookie sorge z.b. dafür das Sie eingeloggt belieben und die Spracheinstellung unverändert bleiben.
Auch können wir so Rückschlüsse auf den Zugriff auf unser Webseite monitoren.
Bei manchem Cookies benötigen wir eine Zustimmung bevor die Cookies bei Ihnen gespeichert werden können. Dies Zustimmung ist nicht nötig, wenn die Cookies für den technischen Ablauf notwendig sind, bzw. wenn es sich um analytische Cookies handelt, welche im Zusammenspiel mit der europäische Datenschutzverordnung und Gesetzen agieren. 
Die Zustimmung zum Gebrauch von Cookies kann jederzeit widerrufen werden, indem in Ihrem Browser in den Einstellungen, die Cookies gelöscht werden. 
Hierzu bitte die Dokumentation des Browsers nutzen.

WEITERLEITUNG VON PERSÖNLICHEN DATEN AN DRITTE

Ohne ihre Zustimmung werden wir als TK und SC Ihr Daten nur zur Ausführung unserer Turniere an Dritte weitergeben. Und auch nur wenn diese unbedingt nötig ist. 
In der u.a. Tabelle sind diese Situation aufgelistet.

ÄNDERUNG DER DATENSCHUTZVEREINBARUNG

Die TK aktualisiert von Zeit zu Zeit diese DSGVO, um immer den aktuellen Reglungen zu entsprechen.

Es ist immer die Online Version auf der Webseite www.sportclub25-toernooien.com gültig.

Änderungen werden via Newsletter der Homepage versendet.

Auch erfolgen bei Änderungen Hinweise auf allen Sozialmediaseiten mit Link zur Onlineversion.

BESCHWERDE ÜBER DIE VERWENDUNG IHRE PERSÖNLICHEN DATEN

Natürlich helfen wir gerne bei Beschwerden und versuchen immer eine Lösung zu finden. 
Auf Basis der DSGVO haben sie ohnehin die Hoheit über Ihre Daten.
Wir versichern Ihnen einen sensiblen Umgang mit Ihren persönlichen Daten sofern wir diese verantworten.

KONTAKTDATEN:

Sollten Sie Fragen, Änderungswünsche, Anregungen oder Kritik in Zusammenhang mit der DSGVO oder unseren Turnieren haben, nehmen sie bitte Kontakt mit mir auf.

Verfasser          = Hermann Weck

E-Mail               = hermann@sportclub25-toernooien.com

HIER DIE KOMPLETTEN LINKS DER VERWENDETEN INTERNETSEITEN:

 
Welche Daten _D.png